Loading

bacc e-archive

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands01AAC-04-2017-04-DOC-05-001.pdf

รหัสเอกสาร

01AAC-04-2017-04-DOC-05

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร CINEMA DIVERSE 2017 : The Invisible Hands

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

26-12-2017

ศิลปน

ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต, ราสิเกติ์ สุขกาล, ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์, เกรียงไกร วชิรธรรมพร

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

art activities

ประเภทของกิจกรรม

Cinemas

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 20 พฤษภาคม - 25 พฤศจิกายน 2560
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017 ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เชิญ 4 บุคลากรในแวดวงภาพยนตร์ไทยที่มีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับมาร่วมคัดสรรภาพยนตร์ที่แต่ละท่านชื่นชอบ โดยคัดเลือกจากเรื่องราว เนื้อหา และแนวคิดของภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse 2017 จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะจัดฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบเพื่อเปิดมุมมอง ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม แนวคิด และทัศนคติต่าง ๆ นอกจากนี้การพูดคุยหลังการฉายภาพยนตร์ทุกครั้งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในแวดวงภาพยนตร์ไทยและผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์กับผู้ชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมรู้รักศิลปะภาพยนตร์ในแง่มุมที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย หาชมได้ยากจากนานาประเทศทั่วโลก การฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรมีจุดมุ่งหมายนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังว่าภาพยนตร์ที่จัดฉายจะให้ความรู้และแง่คิดแก่ผู้เข้าชม และเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

หมายเหตุ

ภาพยนตร์ 4 เรื่องที่คัดสรรโดยเหล่าคนทำงานเบื้องหลังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
1. The Invisible Hands 01 ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต : คนตัดต่อ
2. The Invisible Hands 02 ราสิเกติ์ สุขกาล : ผู้ออกแบบงานสร้าง
3. The Invisible Hands 03 ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ : ผู้ออกแบบเสียง
4. The Invisible Hands 04 เกรียงไกร วชิรธรรมพร : คนเขียนบท

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

Cinema Diverse

การระบุคําสําคัญ

ภาพยนตร์, ภาพยนตร์--สัมภาษณ์

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร