Loading

bacc e-archive

เชียงใหม่นาว!

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เชียงใหม่นาว!01EXH-01-2011-04-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2011-04-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เชียงใหม่นาว!

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

02-04-2018

ศิลปน

อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 07 เมษายน - 26 มิถุนายน 2554
สถานที่ : ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
“ศิลปะเชียงใหม่ตอนนี้เป็นอย่างไร? และไปถึงไหน?” สู่การนำเสนอผลงานของศิลปิน นักวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนสังคมเมืองเชียงใหม่ ด้วยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ผสมผสาน เมืองเชียงใหม่มีปัจจัยทางสังคมที่สลับซับซ้อน เหมาะกับการเป็นฐานของ กลุ่มองค์กรอิสระ ศิลปินนักวัฒนธรรม ผู้ซึ่งใช้ที่นี่เป็นเป้าหมายในการดำรงชีวิต สำรวจ วิจัย และแก้ไขปัญหาทางศิลปะ สังคมและวัฒนธรรมต่างๆ ด้วยวิธีคิดที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อแสดง ผลงานศิลปะโดยไม่พึ่งพาสถาบัน การประยุกต์ใช้สื่อนำเสนอรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงกับ ผู้คน รวมถึงการสร้างวิถีชีวิตทางเลือกที่ตอบรับหรือสะท้อนความเป็นไปของสังคมด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้า เหล่านี้ล้วนเป็นต้นแบบวิธีคิดของศิลปินนักวัฒนธรรมร่วมสมัยในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับ ความท้าทายในเงื่อนไขหรือข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม
ในบริบทของเมือง เชียงใหม่ “เราสนใจสิ่งที่ดำเนินอยู่ สิ่งที่เป็นอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่จบไปแล้ว หรือสิ่งที่กำลัง จะเกิดขึ้น” และด้วยเหตุผลนี้เอง คำว่า “นาว!(now)” ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับเวลาและสภาวะร่วมสมัยได้ถูกนำมาใช้ คำว่า “ปัจจุบันขณะ” หรือที่ใช้ให้ฟังดูทันสมัยมากขึ้นว่า “นาว!” เป็นคำที่เป็นพลวัต มีสภาวะ เปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวตลอดเวลา “นาว!” อ้างถึงเวลาเพียงชั่วขณะหนึ่ง และ “นาว!” ตามด้วย เครื่องหมายอัศเจรีย์(!) แสดงปริวิตกต่อสถานการณ์ของสังคมที่เรากำลังเผชิญหน้า
นิทรรศการเชียงใหม่นาว! ไม่ใช่การนำเสนอโครงการทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุด หรือที่ประสบความสำเร็จมาก ที่สุด แต่เป็นการนำเสนอกระบวนการของความพยายามในการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค หรือแม้แต่ข้อบกพร่องทางความคิดอันสลับซับซ้อน สืบเนื่องมาจากผลกระทบทาง เศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมในภาวะสังคม ระดับการศึกษา รวมถึงประเด็นทางการเมืองในพื้นที่ที่แตกต่าง
เราควรจะหยุด…แม้เพียงชั่วขณะ...เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจร่วมกัน เชียงใหม่นาว! ไม่ใช่โครงการเพื่อตัดสินหรือประเมินคุณค่าของตัวบุคคลหรือวัฒนธรรม แต่เพื่อเปิดโอกาสให้ความคิดเห็นที่หลากหลายได้แสดงออกในพื้นที่กลางทางสังคมให้เกิดการรับรู้และยอมรับ เชียงใหม่นาว! จึงแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ควรจะ เกิดขึ้น ณ “ปัจจุบันขณะ” ซึ่งคือความเข้าใจในความคิดและสภาวะที่แตกต่าง และสิ่งนี้เองอาจเป็นจุดเริ่มต้น และหมุดหมายสำคัญที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้ ...

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

ศิลปินนักวัฒนธรรม เชียงใหม่นาว!
1.นอร์ทฟอเรส สตูดิโอ
2.พันพรรณ
3.คำเปิง และ ใจ อรุณ ราวีน
4.สตูดิโอ มาลาเต
5.ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา
6.บริษัทย้อนแยงสุนทรียะ และ ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
7.พิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31
8.แร็บบิตฮู้ด สตูดิโอ
9.มูลนิธิที่นา
10.ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เชียงใหม่
11.ดม-คิว-เมน-ทา-รี่
12.ปันยามูฟวี่คลับ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร