Loading

bacc e-archive

เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน01EXH-02-2011-03-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-02-2011-03-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-04-2018

ศิลปน

ปรัชญา พิณทอง

ภัณฑารักษ์

กลุ่มชั่วคราว

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2011

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

special exhibitions

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ประวัติของจดหมายเหตุ

เราจำต้องเป็นกระเพาะอาหารของกันและกัน Call 1900-888-770 นิทรรศการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากทางหอศิลป์บริการได้มีแนวคิดในการเชิญ คุณ ปรัชญา พิณทอง เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ /การแทรกแซงของพื้นที่การเคลื่อนไหว ในรูปแบบของกลุ่มบริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
คุณปรัชญา พิณทองจึงนำเสนอความคิดกลับมาในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนพื้นที่กับทางหอศิลป์บริการ พร้อมกับเชิญชวนศิลปินจำนวนหนึ่ง ตามความคิดของการสร้างงานในรูปแบบของเสียงเข้าร่วมแสดงนิทรรศการภายในเซิร์ฟเวอร์ ของผู้ให้บริการโทรคมนาคม ซึ่งศิลปินได้เรียกว่า “ถ้ำ”
เบอร์ 1900-888-770 จึงถูกเปิดให้บริการเพื่อแทรกแซงไปบนพื้นที่การเคลื่อนไหวของกลุ่มบริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยเปิดให้ผู้ที่ใช้บริการกับกลุ่มบริการมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ได้รับฟังเสียงไปพร้อมกับการเคลื่อนไหว(บนท้องถนน) ซึ่งคล้ายกับบทสนทนาที่จะเปลี่ยนเสียงรอบข้างที่มีอยู่จริงบนท้องถนน ไปยังสถาณที่ที่ไม่มีตัวตน (ไม่มีสถานที่นั้นอยู่) ดังนั้นการแปรเปลี่ยนความจริงที่ถูกเคลื่อนย้าย จึงเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเลื่อนไหลไปตามการฟัง

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ระบบการจัดเรียงเอกสาร

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร