Loading

bacc e-archive

ฉงน สงสัย

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ฉงน สงสัย01EXH-01-2010-06-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2010-06-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

ฉงน สงสัย

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

03-04-2018

ศิลปน

ปิติวรรธน์ สมไทย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ และนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2010

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 29 เมษายน - 27 มิถุนายน 2553
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 7
ฉงน สงสัย : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมกับ 4 ศิลปินร่วมสมัยแสดงประเด็นของความฉงนสงสัย ตั้งคำถามและสมมติฐานทั้งต่อสิ่งที่อยู่ภายในตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ปิติวรรธน์ สมไทย พศุตม์ กรรณรัตนสูตร ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์ และนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ร่วมสืบค้นความหมายใหม่ต่อสิ่งที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ที่แตกต่างและถ่ายทอดสู่ผู้ชมผ่านผลงานประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง ภาพยนตร์สั้น และวิดีโออาร์ตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว
นิทรรศการกระตุ้นให้ผู้เข้าชมร่วมรับรู้ผลงานด้วยวิธีการค้นหา ตรวจสอบอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั้งจากตัวตนและจากสิ่งรอบด้านผ่านงานศิลปะ เพื่อเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่ความคิดที่รอบด้าน การสร้างสรรค์ รวมถึงทัศนคติใหม่ๆ ที่อาจส่งผลทั้งต่อการดำเนินชีวิตส่วนบุคคลและการดำรงอยู่ในสังคม

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

บันทึกของนักจดหมายเหตุ

แนวความคิดของศิลปิน
ปิติวรรธน์ สมไทย
ผลงานได้แสดงถึงปรัชญาและวิธีการค้นหา ติดตาม ตรวจสอบ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น จากผลกระทบในการดำเนินชีวิตประจำวัน การตรวจสอบระดับของอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถที่จะวัดได้เมื่อ อารมณ์ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้น สิ่งที่สามารถทำได้คือการสังเกต สิ่งที่หลงเหลือจากอารมณ์ความรู้สึกที่ได้แสดงออกมาแล้ว ความพยายามในการตรวจจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมที่หลงเหลืออยู่ อาจเป็นความพยายามที่จะตรวจสอบสิ่งที่ผู้ชมและผู้ที่มีความสัมพันธ์ด้วยทิ้งไว้ภายในตัวตนของข้าพเจ้า ว่าระดับของสิ่งที่หลงเหลือ อยู่ภายในได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกหรือตัวตนไปมากน้อยแค่ไหน หรือจริงๆ แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย เพียงแต่ทุกๆ อย่าง ดำเนินไปตามวิถีทางของมันเอง และตัวเราเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่ง และเมื่อมีสิ่งที่เข้ามากระทบ ทำให้เราเกิดความสับสนกับ องค์ประกอบต่างๆ ที่มารวมกัน ยิ่งถ้าสิ่งที่มากระทบรุนแรงขึ้นปฎิกิริยาตอบสนองที่ทุกๆ สิ่งตามธรรมชาติ จะมีกระบวนการที่ทำให้ ความแปลกแยกแตกต่างเกิดขึ้นในกระบวนการของการดำเนินไปขององค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน การประคับประคอง ให้องค์ประกอบต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างที่มันควรจะเป็นอาจเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้ชีวิต เกิดความปกติสุขขึ้น
พศุตม์ กรรณรัตนสูตร
นำเสนอผลงานในรูปแบบวีดิทัศน์และงานประติมากรรม โดยได้แรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ ที่เห็นอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวัน(ส่วนหนึ่งจากลอนดอน)โดยเปลี่ยนมุมมองจากสิ่ง “ปกติธรรมดา” ให้กลายเป็น“ไม่ปกติธรรมดา” (Ordinary Becomes Extraordinary) ด้วยแนวความคิดที่ต้องการการสืบสวนความรู้สึก ของคนดู (Self-Inspection) และการนำหลักเทคนิคบางอย่างของการสะกดจิตเข้ามาผสมผสาน เพื่อให้ผู้ชม สัมผัสประสบการณ์บางอย่างจากการนำตนเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงานจากการรับรู้ทางด้าน ประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึก
ศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
ฉงน ความรู้สึกที่คล้ายกับการตั้งคำถาม หรืออาจเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่ความคิดต่าง ๆ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ทั้งแนวความคิด และวิธีการสร้างผลงานศิลปะ โดยใช้สื่อที่มีรูปแบบชัดเจน แต่ปรับให้เหมาะสมกับแนวความคิด เช่น วีดีโอ และภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็น การขยายขอบเขตของการ สร้างสรรค์และการรับรู้ต่อผลงานศิลปะในปัจจุบัน การหลงใหลในความคิดและการกระทำ สิ่งลวงตา และความเป็นจริง การรับรู้และเรียนรู้ล้วนมีผลสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตที่อาศัยในสภาพแวดล้อมนั้นๆ การที่ไม่เข้าถึงมิติเชิงสัญลักษณ์ ตรรกะของการสื่อความหมายและ กระบวนการสร้างคุณค่า รวมถึงความเป็นตัวตนจากสิ่งเร้าภายนอก นภดล วิรฬห์ชาตะพันธ์
ชีวิต
วันจันทร์ ตื่นเช้า เข้างาน เย็นย่ำ กลับบ้าน พักผ่อน
วันอังคาร ตื่นเช้า เข้างาน เย็นย่ำ กลับบ้าน พักผ่อน
วันพุธ ตื่นเช้า เข้างาน เย็นย่ำ กลับบ้าน
พักผ่อน
วันพฤหัส ตื่นเช้า เข้างาน เย็นย่ำ กลับบ้าน พักผ่อน
วันศุกร์ ตื่นเช้า เข้างาน เย็นย่ำ กลับบ้าน พักผ่อน
วันเสาร์ ตืนเช้า เข้างาน เย็นย่ำ กลับบ้าน พักผ่อน
วันอาทิตย์ ตื่นเช้า เข้างาน เย็นย่ำ กลับบ้าน พักผ่อน
วันจันทร์...วันอังคาร... วันพุธ...วันพฤหัส...วันศุกร์...วันเสาร์...วันอาทิตย์.........
ชีวิต ดำเนินไป อย่างมีกฏเกณฑ์ ระเบียบ แบบแผน ชัดเจน
เป็นการทำให้ชีวิตนั้น
มั่นคงแข็งแรง หรือ ซ้ำซากจำเจ

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปะ, ประติมากรรม, ศิลปะแบบจัดวาง(อินสตอลเลชัน(ศิลปกรรม))

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร