Loading

bacc e-archive

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5601EXH-01-2010-10-DOC-01-001.pdf

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2010-10-DOC-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

DOC

ชื่อเรื่อง

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

04-04-2018

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2010

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

1 ไฟล์

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม : 07 กันยายน - 24 ตุลาคม 2553
สถานที่ : นิทรรศการชั้น 7 และชั้น 8
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์จะส่งเสริมให้ศิลปินไทยมีเวทีเพื่อการแสดงออกด้านศิลปะสมัยใหม่ในระดับชาติ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของศิลปินไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับนานาชาติ จัดแสดงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 56 ครั้ง เป็นระยะเวลา 60 ปี ในปีนี้ผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม
มีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 99 คน ผลงานทั้งหมด130 ชิ้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 ชิ้น เหรียญเงิน 8 ชิ้น และเหรียญทองแดง 12 ชิ้น
ผลงานที่นำมาจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นผลงานที่ได้เข้ารอบตัดสินกว่า 60 ชิ้น ซึ่งจะจัดแสดงช่วงเดือนกันยายนและตามสมทบด้วยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในช่วงเดือนตุลาคม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ โดยรวมแสดงให้เห็นถึงภาพความเคลื่อนไหวทั้งในเนื้อหา รูปแบบ ความคิดของศิลปินรุ่นใหม่ในวงการศิลปะปัจจุบัน

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายนิทรรศการ

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เอกสารที่เกี่ยวของ

Press release

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุคําสําคัญ

นิทรรศการ, ศิลปกรรม, ศิลปกรรม--นิทรรศการ, จิตรกรรม, ประติมากรรม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร