Loading

bacc e-archive

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2

รหัสเอกสาร

01EDC-11-2017-18-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ศิลปะสนทนา 2560 : BACC Art Talk 2017 “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” ครั้งที่ 2

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

30-05-2019

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

ประสบการณ์จากไต้หวัน

ศิลปน

Margaret Shiu

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2017

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Lectures

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

7 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 27 กรกฎาคม 2560
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรม Art Talk ครั้งที่สองในหัวข้อร่วม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เวลา 16.00 น. – 18.00 น. โดยมี Ms. Margaret Shiu ผู้ก่อตั้ง Bamboo Curtain Studio ณ นคร New Taipei City ต้นแบบสำคัญหนึ่งของเอเซียและนานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะร่วมสมัยระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นตัวอย่างที่กล่าวขวัญด้านการอนุรักษ์และรังสรรค์บริบทใหม่ให้กับพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมเก่าอันทรงคุณค่าผ่านกิจกรรมทางศิลปะแม้ว่าจะมีพื้นเพมาทางสายเศรษฐศาสตร์ Margaret Shiu ได้อุทิศตนมาอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและด้านการปรับปรุงพื้นที่ที่ถูกทอดทิ้งให้นำกลับมาใช้สอยใหม่ จากการที่เธอรู้จักบุคคลมากมายในองค์กรต่างๆ นักกิจกรรมทางวัฒนธรรมคนสำคัญของไต้หวันผู้นี้สามารถปรับเปลี่ยนให้อาคารโรงงานเก่าหลายที่กลายเป็นพื้นที่ของกิจกรรมสร้างสรรค์ อีกทั้งองค์กร Bamboo Curtain Studio ที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งได้รณรงค์และส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของศิลปินต่อการพัฒนาด้านวัฒนธรรม สังคม ลิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
กิจกรรมครั้งนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจงานด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมด้วยกิจกรรม งานบริหารกิจกรรมทางศิลปะ งานการจัดการวัฒนธรรมด้วยยุทธศาสตร์การประสานเชื่อมต่อองค์กรภาคต่างๆเข้าด้วยกันตลอดจนศิลปินที่สนใจไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (Exchange program) ต่างๆ

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

เสวนาโดย: Margaret Shiu (Bamboo Curtain Studio, New Taipei City)
ดำเนินรายการ โดย: ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ (ผู้อำนวยการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

แหล่งเอกสาร, หน่วยงาน, ผู้มอบ/โอนย้ายเอกสาร

ฝ่ายกิจกรรมการศึกษา

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมศิลปะสนทนา (BACC Art Talk 2017) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้ จะจัดในหัวข้อร่วม “Lesson Abroad Series (บทเรียนจากต่างแดน)” โดยเน้นหนักประเด็นด้านความเคลื่อนไหวและปรากฏการณ์ที่สำคัญ บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ และแนวโน้มของการจัดการกิจกรรมทางทัศนศิลป์และศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมฟังและร่วมเสวนา ในการมองสะท้อนกลับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบัน และมีวิทยากรทั้งจากต่างประเทศและในประเทศมาร่วมอย่างน้อยสามครั้งในปีนี้

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH/EN

เอกสารที่เกี่ยวของ

รูปภาพ

หมายเหตุ

กิจกรรมศิลปะสนทนา ประจำปี2560 ( BACC Art Talk 2017) มีการจัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

ศิลปะสนทนา, Art Talk

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะ, ทัศนศิลป์, ศิลปวัฒนธรรม, สนทนา

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร