Loading

bacc e-archive

กิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลัง

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

กิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลังกิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลัง

รหัสเอกสาร

01EDC-16-2020-02-IMG-03

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

กิจกรรมนิทานคุณหนู เรื่อง นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลัง

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

29-05-2020

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

นักเดินทางพลังจรัส ตอน เติมพลัง

ศิลปน

เล่านิทานโดย เบิร์ด นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ;
ดนตรีโดย แอน มณีรัตน์ สิงหนาท

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2020

ประเภทของคอลเลคชั่น

education

ประเภทของกิจกรรม

Family & Children Programs

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

20 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชื่อผูผลิตเอกสารรวม

สวัสดีเธียเตอร์:
บทและกำกับโดย สวนีย์ อุทุมมา
ทำนองโดย ยุทธชัย ชูพันธ์
สร้างสรรค์อุปกรณ์โดย กิตติศักดิ์ แซ่หล่อ

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 18 มกราคม 2563
เวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 16.00 น.
สถานที่: โถง ชั้น L

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ จรัส: แสงสร้างสรรค์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร

นิทานประกอบเพลงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโลก พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจถึงคุณประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

TH

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ

อ้างอิงระบบ ISAD (G) ในการอธิบายชุดเอกสาร

การระบุชื่อเฉพาะ

นักเดินทางพลังจรัส, จรัส, กกพ., กองทุนพัฒนาไฟฟ้า, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การระบุคําสําคัญ

นิทานคุณหนู, พลังงาน, พลังงานสะอาด, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ, พลังงานลม, พลังงานชีวมวล, โลก, สิ่งแวดล้อม

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-Series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร