Loading

bacc e-archive

ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด

ดาวน์โหลด (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน)

ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัดศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด

รหัสเอกสาร

01EXH-01-2019-13-IMG-01

ประเภทเอกสาร เช่น รูปภาพ, วีดิโอ เป็นต้น Format

IMG

ชื่อเรื่อง

ศิลปะแห่งเหตุปัจจัยและการบำบัด

วัน เดือน ปที่จัดทําคําอธิบายเอกสาร

07-02-2021

ชื่อเรื่องเทียบเคียง/ชื่อเรื่องยอย

Art of Element & Therapy

ศิลปน

เดชา เตียงเกตุ, อภิสิรี จรัลชวนะเพท, สมลักษณ์ ปันติบุญ, นิติ วัตุยา, ยุทธิ์ สุริพงศ์, มนต์ วัฒนศิริโรจน์, จารุนันท์ พันธชาติ,
ดุจดาว วัฒนปกรณ์, โจเซฟ ซามูดิโอ, ปรัชญพร วรนันท์, อรทิพ นิมกาญจน์นนท์, ณิชา หลีหเจริญกุล, ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ,
ศราวุฒิ กวีธรรมวงษ์, วิชภา มีทองคลัง, ฤทธิชัย สิริประสิทธิ์พงศ์, วิสาขา ไผ่งาม, สพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล, สาธิต สร้อยทองเจริญ,
ศุภลักษณ์ ตงศิริ, บรรจงศรี พันธ์เหลา, รติรมย์ ชวิตรานุรักษ์, จุฑามาศ สกุลธราธร, นุกูล คําเลิศ, อภิสิทธิ์ น้าวประจุล, สมพล คาดสนิท,
สุพัฒนา วิริยะสุมน, ปรัชญาภรณ์ ไชยสวัสดิ์, มูลนิธิเอ็มโอเอไทย, สตูดิโอศิลปะด้านใน, รายการทุ่งแสงตะวัน

ภัณฑารักษ์

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

ปที่ผลิตหรือสะสมเอกสาร Year (YYYY)

2019

ประเภทของคอลเลคชั่น

exhibitions

ประเภทของกิจกรรม

main exhibition 789

ขนาดและสื่อของเอกสาร (ปริมาณ, ขนาด,จำนวน)

15 ภาพ

ชื่อผู้ผลิตเอกสารหลัก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประวัติของจดหมายเหตุ

วันที่จัดกิจกรรม: 16 สิงหาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 สถานที่: ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุเกี่ยวกับผูมีสวนรวม ผูสนับสนุน กิจกรรม/นิทรรศการ

ผู้สนับสนุนหลัก : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ภาษา/ตัวอักษรของวัสดุจดหมายเหตุ

ภาษาไทย

ลิขสิทธิ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การระบุชื่อเฉพาะ

Art of Element & Therapy

การระบุคําสําคัญ

ศิลปะบำบัด, ศิลปะแห่งเหตุปัจจัย, Art Therapy

ระดับของคำอธิบายเอกสาร

Sub-series


กลับไปหน้าหลัก


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร