Loading

ข้อมูลการเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหลักชั้น 7 - 9

 • อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้ ยกเว้นกรณีผลงานที่มีป้ายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
 • ห้ามถ่ายภาพและวิดีโอไปใช้เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด
 • ห้ามใช้แฟลช ขาตั้งกล้อง เซลฟี่สติ๊ก
 • ไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอ (ยกเว้นนิทรรศการที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ)
 • ห้ามจับผลงาน
 • ฝากกระเป๋าขนาดใหญ่กว่า 40 x 30 x 20 ชม. และร่ม ที่ล็อกเกอร์ ชั้น 5 ก่อนเข้าชมห้องนิทรรศการหลักชั้น 7-9
 • งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องนิทรรศการ
 • โปรดเคารพสิทธิของผู้ชมอื่นในการชมงานศิลปะ
เจ้าหน้าที่หอศิลปกรุงเทพฯ มีสิทธิดำเนินการรักษากฎระเบียบในพื้นที่ เพื่อให้ปราศจากการกระทำที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในรูปแบบต่าง ๆ  และมีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าชมหรือเชิญผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ออกจากบริเวณนิทรรศการ
 

การขอเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (เป็นหมู่คณะ)

ก่อนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
การเยี่ยมชมดูงานเป็นหมู่คณะ สามารถเข้าชมได้ในวันอังคาร-ศุกร์
ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. (วันละ 2 รอบ)
การเยี่ยมชมดูงานเป็นหมู่คณะ จำกัดจำนวนไม่เกิน 100 ท่าน/ 1 คณะ
(ยกเว้นในกรณีเยี่ยมชมดูงานผ่านระบบออนไลน์ สามารถพิจารณาจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมได้ตามความเหมาะสม)

การขอเข้าเยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นหมู่คณะจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ กรุณาทำจดหมายแสดงความจำนง แจ้งให้ฝ่ายการศึกษาทราบเพื่อเตรียมตัวต้อนรับ เนื้อความระบุรายละเอียดดังนี้ 
เรียน ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
1. ชื่อสถาบัน คณะวิชา หรือองค์กร (หากเป็นสถาบันการศึกษากรุณาระบุ คณะ/ภาควิชา/ระดับชั้นปี)
2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
3. วัน เวลา และนิทรรศการที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม
4. กรณีเดินทางโดยรถบัส หรือ รถตู้ กรุณาแจ้ง จำนวน และ ทะเบียน เพื่อสำรองที่จอดรถล่วงหน้า *ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ โดยจะสามารถเข้าจอดได้เฉพาะช่วงวันและเวลาตามกำหนดการที่ทางคณะแจ้งขอเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเท่านั้น (เพื่อสงวนสิทธิ์ให้คณะเยี่ยมชมอื่น)
พื้นที่จอดรถภายนอกอาคารของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สามารถจอดรถบัสได้ 2 คัน และ สามารถจอดรถตู้หลังคาสูงได้ 4 คัน
อัตราค่าบริการจอดรถบัส : ชั่วโมงละ 100 บาท
อัตราค่าบริการจอดรถตู้ : 15 นาทีแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย / หลัง 15 นาที แต่ไม่เกิน 2 ชม. คิดค่าบริการ 20 บาท/
ชั่วโมงที่ 3 – ชั่วโมงที่ 4 คิดค่าบริการ 30 บาท/ ชั่วโมงที่ 5 เป็นต้นไปคิดค่าบริการชั่วโมงละ 40 บาท
(สามารถติดต่อชำระค่าบริการจอดรถได้ที่บริเวณห้อง บก. ประตู 2)
5. ระบุวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม เพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญให้เหมาะสม เช่น 
    - เยี่ยมชมนิทรรศการหลักชั้น 7-9 โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมให้ข้อมูล
    - ศึกษาดูงานอาคาร โครงสร้างการจัดการอาคาร
    - เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหอศิลป์ ห้องสมุด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
6. ระบุข้อมูลการติดต่อ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อประสานงานยืนยันการเข้าชม 
7. ส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเข้าชมไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถส่งจดหมายขอเยี่ยมชมได้ทางอีเมล Email: education@bacc.or.th  หรือ ที่อยู่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330 โทร 02-2146630 ต่อ 8

ในวันเยี่ยมชม
1. ติดต่อแจ้งชื่อสถาบันที่จุดประชาสัมพันธ์ชั้น 5 เพื่อให้เจ้าหน้าที่แจ้งฝ่ายการศึกษา เพื่อดำเนินการนำชมนิทรรศการ (ในกรณีมีการนัดหมายขอรับบริการเจ้าหน้าที่นำชม)
2. หากคณะผู้เข้าชมมาล่าช้ากว่าเวลาที่ระบุในจดหมาย กรุณาติดต่อ 02-214-6630 ต่อ 0 (ประชาสัมพันธ์) เพื่อแจ้งให้ทราบ หากไม่มีผู้ใดติดต่อเพื่อแจ้งเวลา และล่าช้าเกินกว่า 1 ชม. ขออนุญาตงดเว้นการนำชม และปฏิบัติงานให้บริการอื่น ๆ

ดูระเบียบการเข้าชมนิทรรศการด้านบน

ค่าเข้าชม

ไม่มีค่าเข้าชม ยกเว้นการจัดกิจกรรม และการแสดงเป็นกรณีพิเศษ
 

พื้นที่บริการของหอศิลปกรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก

ส่วนนิทรรศการหลัก ชั้น 7, 8, 9 เป็นพื้นที่ของห้องนิทรรศการหลัก จัดแสดงงานนิทรรศการขนาดใหญ่ ทั้งที่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการเอง และร่วมมือกับสถาบันอื่น ๆ

ส่วนนิทรรศการย่อย กิจกรรมศิลปะ ร้านค้า และห้องสมุด ประกอบไปด้วยพื้นที่หลากหลาย ได้แก่

 • ชั้น 6 - ห้อง Friends of bacc และสำนักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 • ชั้น 5 - ผนังโค้งนิทรรศการ ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุมขนาดเล็ก เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตู้ล็อกเกอร์ และร้าน bacc shop
 • ชั้น 4 - ผนังโค้งนิทรรศการ ห้องสตูดิโอ ห้องประชุมขนาดเล็ก และร้านค้า
 • ชั้น 3 - ผนังโค้งนิทรรศการ ทางออกไป Skywalk เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติและร้านค้า
 • ชั้น 2 - People’s Gallery องค์กรศิลปวัฒนธรรม และร้านค้า
 • ชั้น 1 - โถงนิทรรศการห้องอเนกประสงค์ และร้านค้า
 • ชั้น L - ห้องสมุดศิลปะ และโถงนิทรรศการ

หอศิลปกรุงเทพฯขอแนะนำให้ชมนิทรรศการศิลปะต่าง ๆ ตามโถงผนังโค้งนิทรรศการ และ People’s Gallery ใช้บริการห้องสมุด และร้านค้าต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น L ต่อขึ้นไปถึงชั้น 5 โดยใช้บันไดเลื่อน ฝากสัมภาระแล้วขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปห้องนิทรรศการหลักชั้น 7- 9 หากมีเวลาจำกัด ขอแนะนำให้ขึ้นลิฟต์ไปเริ่มต้นที่ชั้น 5 ก่อนขึ้นไปห้องนิทรรศการหลักชั้น 7 - 9

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร