Loading

กิจกรรม : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพบเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เพื่อรายงานการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพบเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม เพื่อรายงานการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน กรรมการพิทักษ์มรดกสยาม สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะของภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนวาระการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนเชิญภาคีองค์กรเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปิน และประชาชนร่วมรับฟังการดำเนินงานของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา) และนำเสนอแนวคิดในการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร