Loading

PAUSE

 

PAUSE

 
นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัย PAUSE เริ่มต้นนำเสนอบทสนทนาที่ดำเนินไปบนเรื่องราวและประเด็นในภูมิภาคผ่านมุมมองความคิดของศิลปินร่วมสมัยโดยปราศจากบทสรุปใดๆ ผลงานที่ปรากฏจึงไม่ได้เป็นผลงานที่ยืนอยู่บนขนบปฏิบัติใดปฏิบัติหนึ่ง หากแต่เป็นการสะท้อนภาพที่เห็นและสิ่งที่คิดผ่านภาพถ่ายในแบบที่ภาพถ่ายถูกทบทวนซ้ำ และถ่ายทอดออกมาในหลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นการเปิดรับความจริงใหม่ๆ ที่ควรรับรู้รับฟังจากเพื่อนๆ ที่เป็นเพื่อนบ้าน

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร