Loading

ระเบียบการถ่ายภาพภายในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

  • ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบการถ่ายภาพของห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9
  • กรุณางดใช้แฟลช ขาตั้งกล้อง และไม้เซลฟี่ ในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9 
  • สื่อมวลชน หรือ ตัวแทนองค์กร ผู้ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9  กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ที่สำนักงาน ชั้น 6 Email: info@bacc.or.th หรือ โทร 02 - 214 6630 - 8 ต่อ 501 - 503 และขอความกรุณาแขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
  • นักเรียน หรือ นักศึกษา ผู้ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 – 9 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา กรุณาส่งเอกสารเอกสารขออนุญาต (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ) ในนามสถาบันมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Email: info@bacc.or.th ระบุข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ – สกุล ของทีมงาน จำนวนทีมงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัน - เวลาการถ่ายทำ และลายมือชื่อของอาจารย์ผู้ดูแลให้ครบถ้วน
  • ศิลปินผู้แสดงงาน หรือ ผู้จัดงาน ที่ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผลงานของตนเองในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9  ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการผู้รับผิดชอบ แลกบัตรอนุญาตถ่ายภาพตามระเบียบ และขอความกรุณาแขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
  • ไม่อนุญาตให้นำภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9  ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นอันขาด
  • ขอความร่วมมือเคารพสิทธิของผู้ชมงานท่านอื่น (รวมถึงเด็ก เยาวชน ที่ไม่ใช่ครอบครัวของท่าน และทีมงานของหอศิลปกรุงเทพฯ) ด้วยการงดถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผู้อื่นขณะชมนิทรรศการ
  • บุคคลทั่วไปผู้ประสงค์ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ธุรกิจ แฟชั่น หรือบริการต่าง ๆ ฯลฯ กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้า ที่สำนักงานชั้น 6 หรือส่งรายละเอียดมาที่ Email: info@bacc.or.th
  • สื่อมวลชนผู้มาร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดนิทรรศการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ หากประสงค์ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวบริเวณอื่นด้วย กรุณาแลกบัตรสื่ออนุญาตถ่ายภาพที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 และขอความกรุณาแขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร