Loading

ระเบียบการถ่ายภาพภายในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

ระเบียบการถ่ายภาพ ภายในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 – 9

• อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้ ยกเว้นกรณีผลงานที่มีป้ายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ
• งดใช้แฟลช ขาตั้งกล้อง และไม้เซลฟี่ ในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9
• ขอความร่วมมือเคารพสิทธิของผู้ชมงานท่านอื่น (รวมถึงเด็ก เยาวชน ที่ไม่ใช่ครอบครัวของท่าน และทีมงานของหอศิลปกรุงเทพฯ) ด้วยการงดถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผู้อื่นขณะชมนิทรรศการ
• ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9  ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นอันขาด
• นักเรียน หรือ นักศึกษา ผู้ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 – 9 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา กรุณาส่งเอกสารเอกสารขออนุญาต (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ) ในนามสถาบันมาที่ ฝ่ายการศึกษา Email: info@bacc.or.th ระบุข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ – สกุล ของทีมงาน จำนวนทีมงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัน - เวลาการถ่ายทำ และลายมือชื่อของอาจารย์ผู้ดูแลให้ครบถ้วน
• ศิลปินผู้แสดงงาน หรือ ผู้จัดงาน ที่ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวผลงานของตนเองในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9  ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิทรรศการผู้รับผิดชอบ แลกบัตรอนุญาตถ่ายภาพตามระเบียบ และขอความกรุณาแขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
• สื่อมวลชน หรือ ตัวแทนองค์กร ผู้ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 - 9  กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ที่สำนักงาน ชั้น 6 Email: info@bacc.or.th หรือ โทร 02 - 214 6630 - 8 ต่อ 502 - 503 และขอความกรุณาแขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่
ระเบียบการถ่ายภาพ บนพื้นที่ชั้น L - 5 และลานด้านหน้า

• อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้
• งดใช้แฟลช ขาตั้งกล้อง และไม้เซลฟี่
• ขอความร่วมมือเคารพสิทธิของผู้ชมงานท่านอื่น (รวมถึงเด็ก เยาวชน ที่ไม่ใช่ครอบครัวของท่าน และทีมงานของหอศิลปกรุงเทพฯ)
• บุคคลทั่วไปหรือหน่วยงาน ผู้ประสงค์ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์อื่น หรือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ธุรกิจ แฟชั่น หรือบริการต่าง ๆ ฯลฯ กรุณาติดต่อ ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย สำนักงานชั้น 6 หรือส่งรายละเอียดมาที่ Email:
artsnetwork@bacc.or.th
• นักเรียน หรือ นักศึกษา ผู้ประสงค์จะถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในพื้นที่ชั้น L - 5 และลานด้านหน้า เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา กรุณาส่งเอกสารเอกสารขออนุญาต (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ) ในนามสถาบันมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Email: info@bacc.or.th ระบุข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ – สกุล ของทีมงาน จำนวนทีมงาน วัตถุประสงค์ของงาน วัน - เวลาการถ่ายทำ และลายมือชื่อของอาจารย์ผู้ดูแลให้ครบถ้วน
• สื่อมวลชนผู้มาร่วมงานแถลงข่าว พิธีเปิดนิทรรศการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ หากประสงค์ถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวบริเวณอื่นด้วย กรุณาแลกบัตรสื่ออนุญาตถ่ายภาพที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 และขอความกรุณาแขวนบัตรอนุญาตถ่ายภาพตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ หรือแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 - 214 6630 - 8 ต่อ 502 - 503

 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร