Loading
 
archive

Mother and Nature

วันที่ : 01 สิงหาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2 ห้อง P3
โดย อรวรรณ ไชยแป้น


ข้าพเจ้าใช้รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติ และรูปผู้หญิง สื่อแทนถึงความอบอุ่นและอ่อนโยน ภายใต้คติความเชื่อที่ว่าความรักที่แท้นั้นอุปมาได้ดังความรักของมารดาที่มีต่อบุตร คำว่า “แม่” ในที่นี้ ข้าพเจ้าหมายรวมถึงตัวแทนของความรู้สึกในด้านดีงามที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์ การมองเห็นถึงแง่มุมที่สวยงามของชีวิต ด้วยความมีสติและความยุติธรรม ไม่ดีหรือไม่ร้ายจนเกินไปนัก สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคภาพพิมพ์โลหะร่องลึก (Intaglio) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนซับซ้อน สอดคล้องกับแนวความคิดดังที่กล่าวมา
 

ห้องภาพ

img1img2

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร