Loading

main exhibition 789
archive

โครงการวิจัยการตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2556 - 05 พฤษภาคม 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

สร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยที่นำเอาปรัชญา แนวคิด คำสอนและความเชื่อทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อสื่อสาร รูป (Images) และสัญลักษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมัย สร้างความซาบซึ้ง ความประทับใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ และวัตถุสมัยใหม่ การนำสื่อทางวัตถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็นของความเจริญก้าวหน้า ศิลปะ วัฒนธรรม และปรัชญาที่ปรับเปลี่ยน เคลื่อนไหว และให้อิทธิพลต่อกันและกัน ถ่ายทอดคำสอนในพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน 

 
ผลงานศิลปกรรมมีส่วนในการสร้างสังคมและวางรากฐานทางปัญญาแก่วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ทั้งระดับรากหญ้า และสังคมเมืองทุกชนชั้น ให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยในการสร้างสรรค์ สร้างวัตถุ สิ่งของ และงานศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัย โดยนำเสนอสู่สาธารณะ ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ สร้างพื้นที่ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักคิด นักปรัชญา ศิลปิน และ ประชาชน โครงการวิจัยด้านศิลปะเรื่อง “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย” จะกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างศาสนาและประชาชนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะผู้มีความรักความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและมีการประพฤติตนอยู่ในขนบธรรมเนียมมาแต่อดีตกับกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ในสังคม อาทิ เด็กและเยาวชน อาศัยการตีความเนื้อหาต่างๆ ของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการดำรงอยู่ในวิถีปัจจุบัน อันจะนำไปสู่การศึกษาเรียนรู้ เพื่อชี้ประเด็นความเป็นไปของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย


กิจกรรมพิเศษ 
การบรรยายโดยศิลปินผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ศิลปะ : ศิลปิน : การวิจัยเชิงสร้างสรรค์”
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. 
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร. 089-184-8855
winmukdamanee@gmail.com


ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร