Loading

main exhibition 789
archive

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่

วันที่ : 02 สิงหาคม 2556 - 01 กันยายน 2556
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เปิดนิทรรศการ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 18:30 น.

bacc exhibition 

CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ
นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่

ส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง Y.A.N (young artist network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผ่านมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่เพื่อเปิดพื้นที่ ทางความคิดในการประเมินคุณค่าและการนำเสนอศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยมุมมองจากศิลปินรุ่นก่อนหน้าที่มีผลงานส่งอิทธิพล ต่อศิลปินในยุคนี้ นิทรรศการ ‘CROSS_STITCH’ มีจุดประสงค์เพื่อสืบหาแนวทางในการขยายพื้นที่รองรับศิลปิน สำรวจ เครือข่ายทางศิลปะที่แผ่ขยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสังคม ด้วยหลักของการมองเชิง multidiscipline ในนิทรรศการ ซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปินรุ่นนี้ เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในการค้นคว้า วิจัย ประยุกต์ใช้แนวคิด จากศาสตร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำความเข้าใจในการสนับสนุนศิลปินและผลงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
 
สถานะของความเป็น ‘ศิลปินรุ่นใหม่’ มาพร้อมกับภาวะของการอยู่ ‘ระหว่าง’ ซึ่งหมายถึงระหว่างขั้นตอนของการเริ่มต้น สู่วุฒิภาวะของการได้เป็นศิลปินเต็มตัว แต่กว่าจะไปให้ถึงฝั่งฝัน คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับสำหรับศิลปินรุ่นใหม่ในยุคนี้ ในขณะที่พวกเขาพัฒนาทักษะในการเชื่อมต่อ ซึมซับประเด็นอันหลากหลาย หลอมรวมกลายเป็นความคิดและ ผลงานสร้างสรรค์ แต่โครงสร้างในการประเมินคุณค่าศิลปิน และพื้นที่สนับสนุนให้ศิลปินมีบทบาทที่แท้จริงในสังคม ยังอยู่ในวงจำกัด ความเคลื่อนไหวสำคัญที่เกิดขึ้นของศิลปินรุ่นนี้ คือการออกตัวจากอาณาเขตเดิมสู่เครือข่ายใหม่ ที่พวกเขาสามารถเคลื่อนตัว แปรความหมายในอัตลักษณ์ของตัวตน แผ่ขยายนิยามของตนและศิลปะ   
 
เมื่อกรอบความเคลื่อนไหวและการทำงานของศิลปินเริ่มแตกแขนงข้ามสู่ดินแดนอื่น  ตรงนี้อาจเป็นจุดเพื่อตั้งคำถาม ถึงความเป็นไปได้อื่นๆ ในการประเมินคุณค่าของผลงานและตัวตนของศิลปินที่สามารถเดินสู่ขอบเขตที่มีความยืดหยุ่น และหลักการสนับสนุนที่สามารถกระจายตัวเพื่อรองรับศิลปินรุ่นใหม่  นิทรรศการ CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ เป็นนิทรรศการเชิงทดลองที่สำรวจมุมของการมองอีกครั้ง ถึงวิธีการและเหตุผลในการสนับสนุนศิลปินช่วงเริ่มต้น ด้วยความหมายใหม่ตามยุคสมัย โดยการสำรวจนี้เป็นการศึกษาศิลปินรุ่นใหม่ที่คัดเลือกจาก มุมมองของศิลปินผู้เดินทาง ออกจากจุดเริ่ม สู่เส้นทางความเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับ มุมมองของศิลปินรุ่นก่อนหน้า ที่มีต่อศิลปินในรุ่นเล็กนี้ จึงเป็นมุมมองที่ผ่านประสบการณ์ ความเข้าใจ และเป็นวิสัยทัศน์ ในการมองกลับไปยังอดีตของการเริ่มต้นสู่ความคิด ของอนาคตที่สามารถขยายทัศนะเกี่ยวกับผลงานและตัวตนของศิลปินรุ่นใหม่ในความหมายที่หลากหลาย 
 
‘CROSS_STITCH’ แบบทดสอบการข้ามพรมแดนของการมองระหว่างรุ่น จึงมีความหมายเพื่อเย็บตะเข็บความคิด เชื่อมรอยต่อ สืบหาหนทางการสนับสนุนที่มีโครงสร้าง ‘เครือข่าย’ ของการรองรับ เป็นเสมือนงานฝีมือ มีความเป็นอินทรีย์วัตถุ และมีสัมผัสระหว่างความเป็นศิลปะกับศิลปะที่เป็นชีวิต ที่เป็นพลวัตยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลง เอื้อต่อมุมมองที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสาระสำคัญที่เป็นความหมายของศิลปะ ที่เชื่อมไปกับสภาวะความเป็นจริงของศิลปินรุ่นใหม่ และสื่อสารให้เห็นถึงความเป็นศิลปะของยุคสมัยนี้อย่างแท้จริงต่อผู้ชมในวงกว้าง 
 
 
ศิลปินต้นทาง
คามิน  เลิศชัยประเสริฐ  
โฆษิต  จันทรทิพย์  
ทวีศักดิ์  ศรีทองดี  
นิพันธ์  โอฬารนิเวศน์  
มานิต  ศรีวานิชภูมิ  
วิชญ์  พิมพ์กาญจนพงศ์  
สมบูรณ์  หอมเทียนทอง
สาครินทร์  เครืออ่อน  
อภิชาติพงศ์  วีระเศรษฐกุล 
อารยา  ราษฎร์จำเริญสุข   
 
ศิลปินรุ่นใหม่
คธา พรหมสุภา
จุฬญาณนนท์ ศิริผล
ณัฐพล สวัสดี
ธนธัส ชัยเลื่อน 
ปรกพันธุ์   โพนงาม
พิชญา  งามเจริญ  
พีรพัฒน์ กิตติสุวัฒน์  
พีระพัฒน์ อัครพัฒน์ 
ฟ้าวลัย ศิริสมพล
มนรัตน์  ฉ่าสูงเนิน 
ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ
หฤษฎ์ ศรีขาว
หิรัญพฤกษ์ ไตรจักรภพ
อธิคม มุกดาประกร
อนุพงศ์ เจริญมิตร 
อุกฤษณ์ สงวนให้
อุบัติสัตย์
เอกลักษณ์ สาธิตธวัช 
 
โครงการริเริ่มและดำเนินงานโดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
สอบถามรายละเอียด
ฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
939 ถ. พระรามที่ 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02 214 6630 โทรสาร 02 214 6639
www.bacc.or.th
 
ผู้สนับสนุนหลักนิทรรศการ
  
 

ห้องภาพ

img1img2img3img4img5img6img7img8img9img10img11img12img13img14img15img16img17img18img19

archive documents


BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร