Thai Version / Eng Version
e-newsletter / มีนาคม 2559

highlight

main exhibition 789

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" (Thailand Eye)
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, หอศิลป์ซัทชี่,
บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และ พาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต

สนับสนุนโดย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิง เพาเวอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน), มูลนิธิ จิม ทอมป์สัน, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และบริติช เคานซิล ฯลฯ
18 มีนาคม - 7 สิงหาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8

พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร" ณ หอศิลป์ซัทชี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงานเทศกาลไทยใน สหราชอาณาจักร ตามโครงการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - สหราชอาณาจักร
ที่จัดแสดงสู่สายตาสาธารณชนผู้ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ซัทชี่ กรุงลอนดอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559 และ
นำเสนออีกครั้งต่อสาธารณชนในประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในปีนี้นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย "ไทยเนตร"เป็นการ
รวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีความโดดเด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทยของศิลปิน 23 คน นำเสนอพร้อมกับ
หนังสือ "Thailand Eye" โดยความร่วมมือของสำนักพิมพ์ Skira รวบรวมผลงานของศิลปินร่วมสมัยของไทยกว่า 70 คน เพื่อเผยแพร่ในโอกาส
เดียวกันนี้ ด้วยย่างถ่องแท้ และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นให้เป็นงานสร้างสรรค์ต่างๆ นับเป็นการต่อลมหายใจของศิลปวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริง

ศิลปิน: บุษราพร ทองชัย,ชาติชาย ปุยเปีย, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, กมลพันธุ์ โชติวิชัย, กวิตา วัฒนะชยังกูร, โฆษิต จันทรทิพย์,
กฤช งามสม, มานิต ศรีวานิชภูมิ, นที อุตฤทธิ์, นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, ปานพรรณ ยอดมณี, ปัญญา วิจินธนสาร,
ปวีณา รักษ์ศาสนา, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, รอล์ฟ วอน บูเรน, สาครินทร์ เครืออ่อน, สมบูรณ์ หอมเทียนทอง, ทรงไชย บัวชุม, ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์,
อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ และ วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์

ภัณฑารักษ์: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ไนเจล เฮิร์สท และ เซเรเนลลา ซิคลิทีรา

main exhibition 789

"อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข"
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี ๒๕๕๘
จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
11 ธันวาคม 2558 - 6 มีนาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จฯและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการ
ถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
ในช่วงปี 2557- 2558 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้จำนวน 158 ภาพโดยแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดง
นอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสาย
พระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอีกทั้งยังให้
ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่าย
ของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน

ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวีดิทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมาจัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิดและเกร็ดมุมมองของถ่าย
ภาพนั้นๆ

สอบถามข้อมูลติดต่อ ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร 02 214 6630 - 8 ต่อ 501 อีเมล: info@bacc.or.th

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร
จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนโดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พ.ศ. 2310 ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองวัดวาอาราม
ศิลปวัฒนธรรมกรุงศรีอยุธยาแทบจะถูกทำลายสิ้นไปพร้อมๆกับไฟสงคราม แต่เมืองเพชรที่อุดมด้วย
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนั้นได้รอดพ้นจากการทำลายของสงคราม
เสียกรุงครั้งนั้น จนมีผู้กล่าวว่า "เพชรบุรี คือ อยุธยาที่ยังมีลมหายใจ"

ในนิทรรศการนี้ท่านจะได้ชมกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตลอดจนศิลปิน นักออกแบบ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ศึกษาผ่านงานต้นแบบชั้นครูของเมืองเพชร
ด้วยกระบวนการต่างๆทั้งผลงานภาพถ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลงานศิลปะการวิจัยภาคสนาม ที่เก็บ
รายละเอียดความงดงามของสถาปัตยกรรมเมืองเพชร ด้วยการเขียนแบบและหุ่นจำลองขนาดใหญ่ที่
แสดงรายละเอียดที่งดงามขององค์ประกอบสถาปัตยกรรม ผลงานการเก็บข้อมูลเชิงอนุรักษ์แบบ
'Vernadoc' ตลอดจนการศึกษาศิลปะต้นแบบที่ผู้คนอาจมองข้าม อย่างลวดลายจิตรกรรมฝาผนัง
ของวัดในเมืองเพชร และนำมาประยุกต์ให้เป็นศิลปะสร้างสรรค์อย่างน่าภูมิใจของกลุ่มแรงบันดาลไทย
และผลงานของคุณกรกต อารมณ์ดี ที่ประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การผูกไม้ไผ่ให้เป็นงานศิลปะสมัยใหม่
ที่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นไทย ซึ่งในงานนี้ท่านจะได้เห็นโครงสร้างไม้ไผ่ที่ถูกออกแบบให้ยึดโยง
เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ

แนวทางการเรียนรู้และเข้าใจ อดีต ปัจจุบัน อย่างถ่องแท้ และพัฒนาต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นให้เป็น
งานสร้างสรรค์ต่างๆ นับเป็นการต่อลมหายใจของ ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

exhibition education and activity

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ
"พิศเมืองเพชร" ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร

กิจกรรม : การทำพวงมะโหตรแบบ "ลูกหว้า"
โดย กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 แบ่งเป็น 4 รอบ เวลา 13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น. 15.00 - 16.00 น. และ 16.00 - 17.00 น.
ผู้เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษา และคนทั่วไป จำนวน 25 คน ต่อรอบ
ห้องแสดงนิทรรศการหลัก ชั้น 7

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ "พิศเมืองเพชร : ผ่านสายตาสถาปัตย์ศิลปากร" ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม
2559 แบ่งเป็น 4 รอบเวลา รอบที่1 เวลา 13.00-14.00 น. รอบที่2 เวลา 14.00-15.00 น. รอบที่3
เวลา 15.00-16.00 น. และรอบที่สี่เวลา 16.00-17.00 น. ห้องนิทรรศการหลักชั้น 7 หอศิลปกรุงเทพฯ
เยาวชนกลุ่มลูกหว้าที่ใช้เวลาว่างวันเสาร์จัดกิจกรรมเผยแพร่วิธีทำพวงมโหตรแบบพื้นบ้านที่ใช้ห้อยระย้า
ตามงานบวชงานบุญทำด้วยกระดาษหลากสีติดอยู่กับธงราวที่ตอกเป็นลายนักษัตร

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งโดยส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อกิจกรรม
จำนวนผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมและรอบที่ต้องการมาที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

main exhibition 789

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5: สัมพันธภาพและความรัก
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2​4​ มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบ
เหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และ
ภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปิน
ได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ โดยมีรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะได้รับเงิน
รางวัล 1,000,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 20 รางวัล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 422 2092
ศิลปกรรมช้างเผือก

bacc exhibition 789

Shifting Horizons: music, myth, and memory.
The media art of John Sanborn
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
25 มีนาคม - 10 กรกฏาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

จอห์น แซนบอร์น เป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญจากยุคสมัยศิลปะสื่อวิดีโออเมริกันคลื่นลูกที่สอง โดยมี
ศิลปินอย่างบิล วิโอล่าแกรี่ ฮิลล์ ดาร่า เบิร์นบาวม์ และโทนี่ เอาร์สเลอร์ เป็นเหมือนเพื่อนร่วมรุ่น นอกจาก
ผลงานวิดีโอในระยะแรกจะนำไปจัดแสดงในสถาบันและพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่ง ทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
อเมริกันวิทนีย์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในนิวยอร์ค ไปจนถึงศูนย์ปอมปิดูในปารีสแล้วแซนบอร์นยังได้
ฝากผลงานไว้ในสื่อใหญ่ต่างๆ มากมาย ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหรือแม้แต่โลกดิจิตอลที่ซิลิคอน-
วัลเลย์ นิทรรศการครั้งนี้มุ่งพิจารณาการกลับมาของแซนบอร์น ท่วงทำนองทางดนตรีพื้นฐาน ความคิดและ
รูปแบบการใช้สื่อในเชิงรูปแบบนิยม อันเป็นเอกลักษณ์ของแซนบอร์นทั้งยังสื่อถึงตำนานและความเปลี่ยน
แปลงสมัยใหม่ ที่ชี้ให้เห็นว่าสื่อยังคงเป็นตัวกลางถ่ายทอดสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนอกจากนี้แล้ว
นิทรรศการยังนำเสนอบทบาทของแซนบอร์นในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่โดดเด่นร่วมกับนักเต้น
และนักแสดงยอดฝีมือจากศตวรรษที่ 20 และความสัมพันธ์ของเขากับนัม จุน ไปค์ศิลปินผู้ถ่ายทอดทักษะ
ความสามารถและแรงบันดาลใจให้กับแซนบอร์น

ศิลปิน:
จอห์น แซนบอร์น

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: สตีเฟน ซาร์ราซิน

gallery tour

กิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9
โดยเจ้าหน้าที่นำชม
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนำชมนิทรรศการหลัก
ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 9 โดยเจ้าหน้าที่นำชมหอศิลปกรุงเทพฯ จัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7 ชั้น 8
และ ชั้น 9 โดยมีเนื้อหาและสื่อที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการเผยแพร่และต้องการให้ผู้เข้าชมเข้าใจถึงศิลปะ
ศิลปินหรือเนื้อหาที่ภัณฑารักษ์ต้องการสื่อให้มากขึ้น สร้างแรงบันดาลใจและจินตนาการในการต่อยอด
ทำงานศิลปะหรือการดำรงชีวิตต่อไปฝ่ายนิทรรศการจึงจัดเวลาให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำชม
โดยเจ้าหน้าที่นำชมของหอศิลปกรุงเทพฯ

* การนำชมของแต่ละชั้นนิทรรศการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
* สถาบันการศึกษาหรือองค์กร หากต้องการเข้าร่วมการนำชมเป็นกลุ่มหรือจำนวนมาก
กรุณาทำจดหมายแจ้งความจำนงค์ก่อนเข้าร่วม อย่างน้อย 1 สัปดาห์

* ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 533 l อีเมล: exh_activity@bacc.or.th

people's gallery

นิทรรศการ Diary Me
โดย วิทยา ผุดผ่อง
2 - 27 มีนาคม 2559
People's Gallery P1-P2, ชั้น 2 artHUB@bacc

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 18.30 น.

บันทึก (ฉัน) นัยยะหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของข้าพเจ้านั้น ขีดเขียนไปตามที่ตัวเองรู้สึก
ในขณะช่วงหนึ่งของวัน ของอีกวัน และอีกวัน เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แต่ล้วนอยู่บนพื้นฐานแกนเดียวกัน
คือเพื่อที่จะเข้าใจถึงตัวตนของชีวิตตนเอง

นิทรรศการ ในฝัน
โดย ศุภมาส ทวีโชติภัทร์
2 - 27 มีนาคม 2559
People's Gallery P3, ชั้น 2 artHUB@bacc

ในฝัน บางครั้งความฝันแลดูเหมือนต้องมนต์
บางครั้งความจริงดูเหมือนไม่มี
สิ่งที่เห็นเสมือนเป็นแค่ภาพลวงตา
เมื่อจริงที่อยู่ตรงหน้าเป็นแค่การลวงหลอก
นิทานเก่าๆ เล่าไว้แค่คติ
แต่ชีวิตจริง บางครั้งช่างน่ากลัว ลึกลับ
จนบางครั้งแลดูเหมือนฝันต้องมนต์
จงอย่าตัดสินมันแค่ภายนอก
และจงอย่าเชื่อว่ามันเป็นเพียงแค่นิทาน 

แรงบันดาลใจในการทำงานชุดนี้ออกมาในลักษณะ รูปแบบของสัญลักษณ์ จากเรื่องราวต่างๆ ในสังคม
ที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดงานในแบบแฟนตาซีและเหนือจริงความฝันคือการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและ
ประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้เป็นเรื่องใหม่ มีความแตกต่างทั้งรูป
ลักษณ์ ความคิด และการดำรงชีวิต ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่น่าค้นหา จดจำและอยากลืม รวมถึงอารมณ์
การแสดงออกการประชดประชันและเสียดสี รูปธรรมและนามธรรม เสมือนจริงหรือเหนือจริง ตามจินตนาการ
ของผู้วาด และความบางสิ่งบางที่ฝั่งรากลึกในจิตใจ

arts network


นิทรรศการ Scene from a Wake
โดย อานูป แมทธิว โทมัส ผู้ชนะรางวัล Han Nefkens - BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 2
4 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4

สำหรับ Scene from a Wake อานูป แมทธิว โทมัส ได้นำเสนอผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพิธีกรรม
ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ตัวละครของเขาประกอบไปด้วยนักเคลื่อนไหวทางสังคม,
คนงานในไร่, หมอฟัน, เจ้าของร้านอาหาร, บิชอป และศิลปิน โทมัสได้เดินทางไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆ หนึ่ง และบันทึกภาพเหตุการณ์ซึ่งมีรากฐานจากประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง แต่บางเรื่องราว
ก็มีความเชื่อมโยงกัน รูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนใครของเขาทำให้งานที่ออกมาน่าสนใจและทรงพลัง Scene from a Wake คือนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนการพังทลายของแผนการ ผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีก
เลี่ยง และอนาคตที่ยากต่อการคาดเดา

รางวัล Han Nefkens Foundation - BACC Award for Contemporary Art

เป็นรางวัลที่จัดขึ้นร่วมกันระหว่างมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(BACC) โดยต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ไม่จำกัดสัญชาติ มีอายุไม่เกิน 40 ปี และสร้างผลงานอยู่ใน
ทวีปเอเชีย กรรมการสรรหา 10 ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะจากประเทศในทวีปเอเชีย จะนำเสนอ
รายชื่อศิลปินให้คณะกรรมการตัดสินคัดเลือกศิลปินผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน รางวัลนี้จัดขึ้นทุกสองปี ผู้ที่ได้รับ
รางวัลจะต้องมีอาชีพเป็นศิลปินเต็มตัว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างระดับสากล ผู้ชนะจะได้รางวัลมูลค่า
15,000 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นเงินรางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 12,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ
การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ และรวมถึงการได้มาเป็นศิลปินพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ และได้แสดงผลงานที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ไลลา บุนนาค ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 528 l อีเมล: laila.b@bacc.or.th

นิทรรศการ "ทรรศนียาคาร"
อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
17 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 3

Arts of BIG TREES
18 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 4

กลุ่มบิ๊กทรีชวนผู้คนตามหา ต้นไม้มรดกแสนรักทั่วประเทศไทย จากนั้นได้ร่วมกับ กรุงเทพธุรกิจจัดพิมพ์
หนังสือ "ไม้ใหญ่ มรดกต้องรักษ์" เพื่อจุดประกายให้เกิดความรักหวงแหนมรดกที่จะต่อลมหายใจให้แก่
มวลมนุษย์ โดยมีศิลปินช่างภาพหัวใจสีเขียว "ชาญพิชิต พงศ์ทองสำราญ" (พี่โบ้แห่งสำนักป่า) ขันอาสา
ไปบันทึกเรื่องราวผ่านภาพต้นไม้มรดกทั่วประเทศไทย และ "เมธิรา เกษมสันต์ ณอยุธยา" (เมย์แห่ง
เนเจอร์ตูน) ร่วมเดินทางเพื่อเก็บบันทึกเนื้อหาต้นไม้มรดก พร้อมกับ อนันตา อินทรอักษร (กบ บิ๊กทรี)
นำทีมไปเสาะหาต้นไม้มรดกต้องรักษ์สู่สายตาของท่านในวันนี้

นิทรรศการ "YUAN-SIKHIO VERNADOC"
ภาพลายเส้นงานสถาปัตยกรรมและงานช่างฝีมือพื้นถิ่นแห่งยวนสีคิ้ว

จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก
วข.อุเทนถวาย, ภาคีอนุรักษ์สีคิ้ว,สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์,
ASA VERNADOC และ สมาคมอิโคโมสไทย
สนับสนุนโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
16 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 5

นิทรรศการ Show Pround: "ปล่อยปีก" Wonders of Freedom
จัดโดย โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
1 - 6 มีนาคม 2559
โถง ชั้น 1

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
Show Proud

กิจกรรม International Open Data Day 2016
โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)​,
มูลนิธิกองทุนไทย Barcamp Bangkok Blognone
และ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม Change Fusion
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5


นิทรรศการกรุณาสัมผัส
จัดโดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด และบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด
สนับสนุนโดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
15 - 24 มีนาคม 2559
โถง ชั้น 1

"การมองเห็นเกิดจาก แสงที่ไปกระทบเข้าตาเกิดภาพบนเรตินา และไปประมวลเป็นภาพที่สมอง สีเกิด
จาก ความต่างของความถี่แสง รูปทรงเกิดจากการรับรู้ ผสานกับความทรงจำในอดีตว่า นี่คือดวงอาทิตย์
สีแดง หรือ น้ำทะเลสีฟ้า แล้วถ้าหาก ภาพที่เกิดขึ้น ไม่ได้ผ่านดวงตา หากแต่เกิดจากการมองเห็นผ่าน
การสัมผัสล่ะ ภาพนั้นจะเป็นอย่างไร"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผล โทร.081 891 8288

Monos
จัดโดย คณะ 18monkeys dance theatre
18 - 20 มีนาคม 2559
สตูดิโอ ชั้น 4

โมโนส เป็นภาษาสเปน ที่แปลว่า ลิง ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจจากดนตรีของ
นักประพันธ์เพลงแทงโก้ชื่อดังของโลก Astor Piazzolla ซึ่งทางคณะ 18monkeys dance theatre
ได้มีโอกาสรับเชิญ ไปกำกับการแสดงและแสดงร่วมกับคณะ Escalandrum วงดนตรีของหลาน
Piazzolla ที่โรงละคร Teatro San Martin ที่ประเทศอาร์เจนติน่า และได้รับความนิยมชมชอบจาก
พลเมืองในย่านอเมริกาใต้เป็นอย่างมาก ทางคณะได้รับลิขสิทธิ์ดนตรีที่ใช้ในการแสดงมาใช้ในการแสดง
ครั้งนี้ในประเทศไทยอีกด้วย

บัตรราคา: บุคคลทั่วไป 800 บาท / นักเรียน 400 บาท
สำรองที่นั่งได้ที่ อีเมล: 18monkeysdancetheatre@gmail.com หรือ โทร. 081 814 3304

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงและคณะ 18monkeys dance theatre ได้ที่ http://www.18monkeysdancetheatre.com/

Silpakorn International Guitar Festival & Summer Camp 2016
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 20.00 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

*เข้าชมฟรี

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081 815 9552 (Four)
Suclassical
อีเมล: Sucgcamp@gmail.com

music

bacc music

MAB : Music & Art Fest at bacc #3
โดยฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 - 27 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 - 21.30 น.
ชั้น L และ ลานด้านหน้า

กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลดนตรีกลางใจเมือง พบกับการพูดคุยเรื่องราวในแวดวงดนตรี อาทิ
"การจัดการศิลปะ ปะทะ การจัดการดนตรี" "มิวสิควิดีโอของไทยไปถึงไหนกันแล้ว" "วันนี้คนดนตรี
อยู่กันอย่างไร" และ "โกอินเตอร์ด้วยตัวเอง" จาก เต๋อ นวพล, เจ เพนกวินวิลล่า, เฟิร์ส Slot Machine,
พาย ฟังใจ, เบสท์ Eyedropper Fill, ดีเจมาฟต์ไซ ฯลฯ ต่อด้วยคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน
อาทิ InDeedWeNeed, Migrate to the Ocean, สิริพรไฟกิ่ง, Young man and The Sea,
Starfish, Penguin Villa, Nap a lean, Yaan, Tue’s Day & Monotone, Stoondio, DCNXTR
และ The Paradise Bangkok Molam International Band

มาค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ไปพร้อมกัน 26 - 27 มีนาคมนี้ 15.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอศิลปกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน

*เข้าชมฟรี

ติดตามข่าวสารเทศกาลฯ ได้ที่ www.bacc.or.th l baccpage 

bacc library

bacc family

กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
นิทานหุ่นเงา เรื่อง นางดอยเงิน

โดยกลุ่มละครมะขามป้อม
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นางดอยเงินหรือนางฟ้าทั้ง 7 มักจะบินลงมาเล่นน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าลึก
วันหนึ่งนายพรานจับตัวนางดอยเงินคนสุดท้องไปถวายให้เจ้าเมือง นางดอยเงินตกหลุมรักกับเจ้าชาย
จึงสมรสกัน ต่อมานางถูกใส่ร้ายว่าเป็นกาลกิณี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมการแสดงครั้งนี้
ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต้องสำรองที่นั่ง และรับจำนวนจำกัด
(มีอุปกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จำนวน 80 ชุด)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเวลา 13.30 น.
กิจกรรมเริ่มเวลา 14.00 น.
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-15 ปี

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 214 6630-8 ต่อ 126, 127

bacc shop

โปรโมชั่นซัมเมอร์หรรษาท้าลมร้อน

bacc shop ร่วมฉลองเทศกาลซัมเมอร์สุดหรรษาด้วยการมอบโอกาสพิเศษสำหรับนักช้อป
และนักสะสมสินค้าดีมีดีไซน์ ด้วยส่วนลดสูงสุด 10% ตลอดเดือนนี้เท่านั้น

บริการส่งสินค้าฟรีเมื่อใช้จ่ายครบ 5,000 บาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 094 410 2024, 02 214 6630 - 8 ต่อ 304, 305
Line ID: baccshop
อีเมล: baccshop@bacc.or.th
baccshop l baccshop

artHUB@bacc

BACC Co-Cycling Space
ชั้น 1

พื้นที่สำหรับนักปั่น จัดจำหน่ายจักรยาน อะไหล่จักรยาน อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับจักรยาน รวมถึงบริการ
ซ่อมรถจักรยาน มีบริการเครื่องดื่มสำหรับนักปั่นจักรยาน จักรยานยี่ห้อที่ขายอยู่คือ All City

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.093 947 1557 , 089 614 0526
อีเมล: paw.garden@gmail.com
BACC Co-Cycling Space

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
ชั้น 4


ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ให้บริการด้านการประชุมสัมมนากับมูลนิธิต่างๆ และยินดีรับของบริจาค

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 011 1431
อีเมล: contact@inspiring.org

upcomings in April

bacc exhibition 789

Omnivoyeur
Sound and Visual Art Exhibition / Electrical Walks Bangkok

1 เมษายน - 10 กรกฎาคม 2559
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

ส่วนหนึ่งใน Urban Media Project
ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ประเทศไทยและเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์
(Connecting Cities Network)

ผลงานของสองศิลปินที่แสดงออกอย่างแตกต่างแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คริสติน่า คูบิช
ศิลปินทางด้านเสียง และมิติ เรืองกฤตยา ศิลปินทางด้านภาพถ่ายสำรวจเรื่องราวของพื้นที่ในเมืองใหญ่
อย่างกรุงเทพฯ การท่องเดินในเมืองของคริสติน่า คูบิช นำทางผู้ชมด้วยแผนที่และหูฟังที่ออกแบบมา
พิเศษ เพื่อดักฟังเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถได้ยินในเวลาปกติ ในขณะที่มิติ เรืองกฤตยา
บันทึกสิ่งที่สังเกตเห็นในเมืองด้วยการถ่ายภาพ ดึงเวลาในการรับรู้ถึงชีวิตที่เร่งรีบในเมือง สะท้อน
ความคิดของเรา ในต่อมีเดียที่แฝงอยู่ทุกที่ ตามสภาพแวดล้อมในยุคแห่งเทคโนโลยี งานของทั้งสอง
ศิลปินสังเคราะห์เข้าด้วยกัน ในพื้นที่นิทรรศการ ทั้งการแสดงออกของเสียง และการแปลความทาง
การมองเห็นสร้างเป็นเวทีเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในประสบการณ์ของมนุษย์ จากที่ผู้ชมถูกรวบรวม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

ศิลปิน:
คริสติน่า คูบิช และ มิติ เรืองกฤตยา

ภัณฑารักษ์:
พิชญา ศุภวานิช

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลัก จากกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

www.bacc.or.th

baccpage      l baccnews     | baccchannel
baccbangkok l @baccbangkok 


BACC Main Sponsor

BACC Project Sponsors


สงวนลิขสิทธิ์ © หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร