View this email in your browser
Thai Version / Eng Version
 
Planets
ig fb

Announcement

Highlight Exhibition

EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 'เปลี่ยน'
โครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สนับสนุนโครงการ โดย บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
วันนี้ - 6 กันยายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

ปีนี้ศิลปินทั้ง 8 ท่านที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ สร้างสรรค์ผลงานภายใต้หัวข้อ "20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change)" สะท้อนการเคลื่อนไหวทางศิลปะและสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์หวังกระตุ้นให้ผู้ชมร่วมแสวงหาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Main Exhibition

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 "สยามเมืองยิ้ม"
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันนี้ - 6 กันยายน 2563 / ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 หัวข้อ "สยามเมืองยิ้ม" แสดงถึงความสุขสงบร่มเย็นของประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร อุปนิสัยที่งดงามและความโอบอ้อมอารีของคนไทย ความเป็นอยู่อันเรียบง่ายและอบอุ่น การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดด้านบวกและความสุขที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายด้วยรอยยิ้ม นำเสนอผลงาน รูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ โดยปีนี้มีผลงานจัดแสดงในนิทรรศการ 55 ชิ้น เป็นผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการ 34 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Upcoming Exhibition

นิทรรศการ ฟิล์มกระจก: เรื่องราวเหนือกาลเวลา
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: ท่านผู้หญิง สิริกิติยา เจนเซน

สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ร่วมจัดแสดงภาพถ่ายฟิล์มกระจกที่สวยงามและเต็มไปด้วยเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านนิทรรศการในครั้งนี้ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ

นิทรรศการนำเสนอภาพถ่ายที่เน้นให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อสยามค่อย ๆ เคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการการประสมประสานทางวัฒนธรรม "ตะวันออกบรรจบตะวันตก" นำผู้ชมในปัจจุบันเดินทางย้อนเวลาไปในอดีตไปสัมผัสกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 7 ผู้ชมจะค่อย ๆ รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ที่ฉายอยู่ในภาพถ่ายอย่างช้า ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสงบเรียบง่ายของชีวิตประจำวัน ความรู้สึกฉงนสงสัยและความสนุกสนานเมื่อได้เห็นวัฒนธรรมและเรื่องราวจากมุมมองต่าง ๆ ที่แปลกใหม่

Special Exhibition

นิทรรศการลำดับที่ 2 ของจรัสLab: ศูนย์การเรียนรู้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
Living Solar: Affordable and Clean Energy
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

ดำเนินการโดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

วันนี้ - 21 มิถุนายน 2563 / ห้องจรัส Lab ชั้น 3

นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูล ความเป็นมา นวัตกรรม และการนำโซล่าร์เซลล์มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งภายในนิทรรศการนอกจากจะมีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้ว ยังเปิดโอกาสผู้ชมได้ทดลอง เรียนรู้ผ่านกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็ก ผู้สูงวัย และกิจกรรม สำหรับครอบครัว เช่น กิจกรรมบ้านน้อยพลังงานแสงอาทิตย์, ครอบครัวพลังงานสะอาด, เมืองพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนด้านพลังงาน ของสังคมร่วมกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

People's Gallery

 

นิทรรศการ "ที่พำนักแห่งจิต"
นิตยา เหิรเมฆ

4 - 28 มิถุนายน 2563
ห้อง People's Gallery P2 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "พื้นที่ทับซ้อน"
ยุทธ พฤฒาสัจธรรม

4 - 28 มิถุนายน 2563
ห้อง People's Gallery P3 ชั้น 2 artHUB@bacc

ข้อมูลเพิ่มเติม

Arts Network

 

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ
หัวข้อ พลวัตของภาพนิ่งเพื่อคุณภาพชีวิต

เครือข่ายคณบดีและหัวหน้าภาควิชาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

2 - 4 มิถุนายน 2563
โถง ชั้น 1

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการ "เส้นสายลายเส้น" ครั้งที่ 2
นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ

วันนี้ - 14 มิถุนายน 2563
ผนังโค้ง ชั้น 3 - 4

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ "จุด ลาก เส้น"
นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

9 - 21 มิถุนายน 2563
โถง ชั้น L

ข้อมูลเพิ่มเติม

bacc shop

JUNE - ITEM OF THE MONTH -
โปรโมชั่นแนะนำสินค้า
"MOOD" ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายใต้แนวคิด "Original Arts on Product" โดยศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ
"ถ้าคุณมีรสนิยมที่แตกต่าง MOOD คือ จินตนาการที่จับต้องได้สำหรับคุณ"

artHUB@bacc

 

ตาวิเศษ
ชั้น 4

ศูนย์การเรียนรู้ที่ออกแบบตกแต่งเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ส่งเสริมบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผ่านเกมสนุก ๆ และกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของ (DIY) จากเศษวัสดุต่าง ๆ เหมาะกับเด็ก ๆ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในการสร้างจิตสาธารณะและได้ร่วมทำงานจิตอาสา

ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
ชั้น 4

ห้องจัดแสดงประติมากรรมอันทรงคุณค่าในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียน โดยรวบรวมผลงานจากอดีตและปัจจุบันมาจัดแสดง รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Upcoming Event

SAVE FOR LATER: เซฟแสง เก็บพลัง ให้เรา ให้โลก
Fullfat Theatre ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

17 - 19 กรกฎาคม 2563 / ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยู่ในความดูแลของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02 214 6630 - 8 โทรสาร. 02 214 6639
อีเมล : info@bacc.or.th

เวลาเปิดบริการ: วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 น. - 19.00 น.
www.bacc.or.th

COPYRIGHT © BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE